Szkody komunikacyjne

Adwokat Stefan Slabik

SZKODY KOMUNIKACYJNE

Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech strona poszkodowana w wypadku może domagać się od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczalni odszkodowania za powstałe szkody – osobowe i rzeczowe. Odszkodowanie za szkody komunikacyjne uwzględnia zadośćuczynienie za stratę korzyści oraz ból i cierpienie wynikłe w następstwie wypadku. W przypadku dochodzenia odszkodowania najlepiej wystąpić z roszczeniami bezpośrednio do ubezpieczalni sprawcy w Niemczech, natomiast gdy sprawca to osoba zagraniczna, należy wystąpić do przedstawiciela ubezpieczalni zagranicznej, która znajduje się na terenie Niemiec. Jeśli poniosłeś szkody komunikacyjne w Niemczech, dowiedz się jakie prawa Ci przysługują. Koszty adwokackie w przypadku wypłaty odszkodowania w całości ponosi sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel.

Policyjny motocykl i szkody komunikacyjne w Nieczech

Szkody rzeczowe

Poniżej wymienione zostały rodzaje roszczeń, które przysługują stronie poszkodowanej i mają związek ze szkodami rzeczowymi powstałymi w wyniku wypadku komunikacyjnego:

1. Rzeczywiste koszty naprawy pojazdu poszkodowanego lub koszty naprawy zgodne z kosztorysem opinii biegłego rzeczoznawcy.
Ważne: w Niemczech w przypadku dochodzenia zwrotu kosztów zgodnie z opinią lub kosztorysem nie należy się zwrot wyliczonego podatku vat.

Jeżeli mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, wtedy poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania, które odpowiada różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed wystąpieniem szkody a wartością pojazdu oszacowaną po wypadku.
Ważne: w Niemczech, inaczej niż w Polsce, strona poszkodowana może się zdecydować na remont pojazdu i wystąpić z żądaniem zwrotu kosztów naprawy w przypadku, gdy nie będą one wyższe niż 130% wartości pojazdu przed wypadkiem.

2. Utrata wartości handlowej pojazdu w związku z uszkodzeniami.

Zazwyczaj dochodzi się jej w przypadku pojazdów, które mają przejechane mniej niż 100 tysięcy kilometrów i nie są starsze niż 5 lat.

3. Koszty dodatkowe, których dochodzi strona poszkodowana.

A. Koszty związane ze sporządzeniem opinii niezależnego biegłego rzeczoznawcy

Ważne: w większości przypadków szacowana wartość szkody wynosi co najmniej 700-750 euro. Wtedy też możliwy jest zwrot kosztów.
Zazwyczaj rozliczenie pomiędzy niemieckim rzeczoznawcą a poszkodowanym ma formę bezgotówkową i następuje poprzez dokonanie przez stronę poszkodowaną cesji roszczeń wobec ubezpieczalni sprawcy wypadku. W Niemczech poszkodowany może skorzystać z usług rzeczoznawcy, którego sam wybiera – w Polsce natomiast nie posiada takiego prawa. Nie poleca się powierzania wykonania opinii rzeczoznawcy poleconego przez ubezpieczalnię sprawcy wypadku, gdyż w tym przypadku bezstronność rzeczoznawcy jest raczej wątpliwa.

B. Koszty usługi prawnej i doradztwa niemieckiego adwokata związane z dochodzeniem odszkodowania od ubezpieczalni sprawcy
Ważne: w odróżnieniu od polskich realiów, w Niemczech koszty adwokackie są pokrywane przez ubezpieczalnię już w fazie dochodzenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczalni. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku, gdy ubezpieczalnia dobrowolnie ureguluje odszkodowanie i nawet jeśli nie dojdzie do żadnej rozprawy sądowej. Dlatego też często adwokaci nie pobierają zaliczki, żądając bezpośrednio zwrotu kosztów od ubezpieczalni sprawcy wypadku.

C. Koszty wynajęcia pojazdu zastępczego na okres trwania naprawy, bądź w sytuacji szkody całkowitej na okres potrzebny na zakup nowego pojazdu

Ważne: według niemieckich rzeczoznawców czas potrzebny na zakup nowego pojazdu wynosi od 10 do 14 dni. Natomiast w przypadku szybszego nabycia nowego pojazdu decyduje rzeczywisty czas jego zakupu.

D. Odszkodowanie za niekorzystanie z pojazdu

Rekompensata przysługuje stronie poszkodowanej w przypadku niekorzystania z pojazdu zastępczego oraz po dokonaniu naprawy (również tej we własnym zakresie). Wysokość odszkodowania jest zazwyczaj określana przez rzeczoznawcę zgodnie ze stawką ryczałtową za dzień. W zależności od marki samochodu oraz jego roku produkcji stawki za niemożność korzystania z pojazdu wynoszą od 15 do 75 euro za dzień.

Ważne: jeżeli szkoda dotyczy pojazdu, który służy w celach zarobkowych, należy określić kwotę odszkodowania (np. W przypadku firm transportowych chodzi o kwotę odpowiadającą utraconym zarobkom według zawartych umów i wyliczeń księgowości i doradców podatkowych).

E. Koszty związane z holowaniem

Z reguły poszkodowanemu zwracane są koszty, które poniósł w wyniku holowania pojazdu z miejsca wypadku do najbliższego autoryzowanego warsztatu.

F. Koszty dotyczące złomowania

W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu stronie poszkodowanej przysługuje zwrot poniesionych kosztów złomowania.

Ważne: jeżeli doszło do poważniejszego uszkodzenia pojazdu i istnieje ryzyko szkody całkowitej, wtedy nieodzowne jest sporządzenie wyceny przez rzeczoznawcę już na miejscu wypadku w Niemczech, a także podjęcie decyzji o złomowaniu na terenie Niemiec. Ubezpieczalnia nie zwraca kosztów holowania pojazdu do Polski, dlatego też poszkodowany dokonuje holowania na własne ryzyko.

G. Koszty postojowego

Strona poszkodowana może domagać się od ubezpieczalni sprawcy wypadku odszkodowania za postój pojazdu na terenie warsztatu naprawczego, bądź bazy pomocy drogowej do momentu podjęcia decyzji o wyborze warsztatu czy też sprzedaży pojazdu. W Niemczech koszty postojowe pojazdów za dzień wynoszą średnio od 10 do 15 euro. Jednak strona poszkodowana powinna przestrzegać przy ich dochodzeniu zasady tzw. Minimalizowania poniesionych szkód. Oznacza to, że postój uszkodzonego pojazdu powinien być możliwie najkrótszy.

H. Koszty związane z wyrejestrowaniem i zarejestrowaniem nowego pojazdu

W przypadku szkody całkowitej poszkodowany ma prawo dochodzić kosztów związanych z wyrejestrowaniem i zarejestrowaniem innego pojazdu.

I. Koszty wynikające z demontażu i montażu

Jeżeli konieczne jest złomowanie uszkodzonego pojazdu stronie poszkodowanej przysługuje zwrot kosztów związanych z demontażem urządzeń, które znajdują się w pojeździe, np. systemu nawigacji gps, odtwarzacza cd lub stanowią dodatkowe wyposażenie danego pojazdu (np. zaczep do przyczepy), a także zwrot kosztów montażu w innym pojeździe (jeżeli wcześniej rzeczoznawca nie uwzględnił ich w opinii).

J. Koszty za uszkodzone mienie

Z reguły poszkodowany ma prawo do odszkodowania za wszystkie rzeczy, które uległy uszkodzeniu w następstwie wypadku. W miarę możliwości należy dokonać dokumentacji zniszczeń pojazd, czyli zrobić zdjęcia, a także zatrzymać do wglądu uszkodzone przedmioty oraz sporządzić listy. Niezmiernie przydatne może okazać się posiadanie i przedstawienie dowodów zakupu (faktur, paragonów).

K. Koszty prowadzenia rozmów telefonicznych oraz prowadzenia korespondencji pocztowej

Wysokość ryczałtów wypłacanych przez ubezpieczalnie kształtuje się w przedziale 20-25 euro. Dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów jest możliwe po przedstawieniu odpowiednich dowodów

(+49) 030 720 192 88

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania